System nawadniaj?cy

data aktualizacji: 2013-01-02


Claber - schemat nawadniania

Woda jest niezb?dna dla prawid?owego rozwoju ro?linno?ci. Chaber pomaga nam korzysta? z wody w sposób najlepszy z mo?liwych, proponuj?c szeroki wybór domowych systemów nawadniaj?cych; bez wzgl?du na to, czy interesuje ci? nawadnianie naziemne, kropelkowe, czy w ziemi, zaspokoisz wszystkie potrzeby ro?lin. Wszystko to dzi?ki wyj?tkowej fachowo?ci Clabera i nieustannemu d??eniu do innowacyjnych rozwi?za?.

Za?o?ona w 1967 roku, firma Chaber by?a pierwszym w?oskim przedsi?biorstwem bran?y nawadniaj?cej, które otrzyma?o Certyfikat Jako?ci ISO 9001.
Jedynie 2 % wszystkich zasobów wody znajduj?cej si? na ziemi nadaje si? do wykorzystania na potrzeby ludzkiej dzia?alno?ci, tak?e w ogrodnictwie. Chaber pokazuje jak lepiej gospodarowa? wod?. Wszystkie produkty Clabera s? rezultatem bada? naukowych i s? testowane.
W ofercie Clabera znajd? pa?stwo asortyment potrzebny do nawadniania naziemnego, kropelkowego i w ziemi ( w??e, rury, mikrozraszacze, zraszacze, programatory, z??cza, deszczownie, linie kropluj?ce itp. ).