Gdy przestaj? kwitn?? kwiaty... ozdob? bonsai

data aktualizacji: 2013-01-02


Pinus Ponderosa

Sztuka hodowli miniaturowych ro?lin w odpowiednio dobranych donicach, nadawanie im pi?knych naturalnych kszta?tów narodzi?a si? w Chinach za panowania dynastii Tang,618-907r W ?redniowieczu przenios?a si? do Japonii gdzie do ubieg?ego stulecia by?a przywilejem najwy?szych rang? samurajów. W tradycji japo?skiej umiej?tno?? ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie a wiele bardzo wiekowych ro?lin przekazywane jest jak spadek. Dopiero w latach wspó?czesnych przenios?a si? do Stanów Zjednoczonych i Europy.
W ?redniowieczu przenios?a si? do Japonii gdzie do ubieg?ego stulecia by?a przywilejem najwy?szych rang? samurajów. W tradycji japo?skiej umiej?tno?? ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie a wiele bardzo wiekowych ro?lin przekazywane jest jak spadek. Dopiero w latach wspó?czesnych przenios?a si? do Stanów Zjednoczonych i Europy.
Bonsai to nazwa japo?ska ??czy dwa s?owa bon - doniczka i sai - drzewo. Sztuka tworzenia bonsai to wieloletni i wieloetapowy proces który zaczyna si? od ma?ej sadzonki by po wielu latach zabiegów osi?gn?? efekt wiernej miniaturowej kopii starego drzewa rosn?cego w warunkach naturalnych. W sztuce tej wyró?nia si? ró?ne style
-kaskadowy - ro?lina zwisa poza pojemnik
drzewka o pniu wyprostowanym- ro?liny o jednym wyprostowanym pniu lekko wygi?tym, wierzcho?ek jest zawsze u?o?ony pionowo do pnia
drzewko o wielu pniach -n tak jak w warunkach naturalnych z jednego korzenia wyrasta kilka pni, ich liczba jest nieparzysta
lasek- saikai – w tej samej donicy rosn? drzewa tego samego gatunku ró?nej wielko?ci i w ró?nym wieku, mo?e przypomina? górskie zbocze poro?ni?te drzewami. Dla bardzo cierpliwych polecamy niektóre gatunki ro?lin ogrodowych z których mo?na stworzy? bonsai
ja?owiec chi?ski -gatunek szybko rosn?cy, dobrze znosi przycinanie
sosna o?cista - wolno rosn?ca odmiana sosny o naturalnych tendencja do wyginania si? i nienaturalnego wzrostu
azalia japo?ska- gatunek polecany na pi?kne kwitn?ce drzewka bonsai i inne.