Krzew ogodów i parków - irga

data aktualizacji: 2013-01-02


Irga

Irgi mog? by? ma?ymi krzewami o pok?adaj?cych si? ga??ziach lub niewielkimi drzewami o pokroju wzniesionym. Dobrze rosn? na glebach ?yznych i próchniczych, ale równie? s?u?? im pod?o?a suche i lekkie, a nawet kamieniste. Znakomicie znosz? pe?ne nas?onecznienie, gorzej rosn? w miejscach zacienionych. Do miejsc zacienionych polecamy: Cotoneaster dammeri i Cotoneaster lucidus.

Nadaj? si? do parków, wykorzystywane s? te? do zak?adania ?ywop?otów, które mog? by? formowane. Irgi wysoko rosn?ce bywaj? sadzone pojedynczo na trawnikach lub w swobodnych szpalerach.
Gatunki wysokie:
Cotoneaster divaricatus - G?sty krzew o szeroko rozk?adaj?cych si? p?dach. Dorasta do 2 m wys. Li?cie ciemnozielone b?yszcz?ce. Jesienne przebarwianie pomara?czowe, bardzo dekoracyjne. Kwiaty bia?o ró?owe, VI. Owoce czerwone, d?ugo pozostaj?ce na krzewie.
Cotoneaster lucidus - Li?cie tego gatunku pi?knie przebarwiaj? si? w jesieni osi?gaj?c wszystkie charakterystyczne dla tej pory roku odcienie - od czerwonawobr?zowego, poprzez pomara?czowy do ?ó?tego.
Gatunki niskie:
Cotoneaster 'Coral Beauty' - Niski krzew z ga??ziami ?ukowato rozpostartymi nad ziemi?. Dorasta do 0,5m wys. Li?cie pó?zimozielone, b?yszcz?ce, ciemnozielone, kwiaty bia?e VI.
Cotoneaster horizontalis - Nale?y do najbardziej lubianych oraz najcz??ciej stosowanych gatunków. Ma p?dy p?asko rozpo?cieraj?ce si? na ziemi, li?cie drobne ciemnozielone i bardzo b?yszcz?ce. Osi?ga 1 m wys.
Cotoneaster horiz. 'Wilsonii' - Krzew bardzo silnie rosn?cy i bardziej okaza?y ni? Cotoneaster horizontalis.