P?o??ce iglaki na skarpy i zbocza

data aktualizacji: 2013-01-02


Junip. Media Pfitz. Compacta

Miejscem bardzo szczególnym w naszym ogrodzie mo?e by? skarpa, zbocza lub murki. Sposób ich zagospodarowania zale?y jedynie od naszej inwencji twórczej. Zbocza, skarpy i murki mo?na tworzy?, podwy?szaj?c teren wokó? fundamentu altany, domku lub tarasu.
Mo?na te? celowo podwy?szy? teren na granicy cz??ci rekreacyjnej, odgradzaj?c j? od dalszej cz??ci dzia?ki. W miejscach tych mo?na utworzy? wspania?e kompozycje ro?linne, które przez ca?y rok b?d? zachwyca? ró?norodno?ci? form pokrojowych barwnych. Skarpy o du?ym nachyleniu terenu gdzie bardzo trudno utrzyma? trawnik, powinny by? obsadzane niskimi krzewami iglastymi, których celem b?dzie szczelne ich pokrycie. Gatunkiem o najwi?kszej ilo?ci form o roz?o?ystych p?dach jest Ja?owiec. Ja?owce s? bardzo wytrzyma?e na susz?, maj? ma?e wymaga glebowe i s? ?wiat?olubne. S? wi?c idealnymi ro?linami na skarpy i zbocza. Odznaczaj? si? one du?? zmienno?ci? wzrostu i pokroju. Niektóre z nich pó?n? jesieni? zmieniaj? barw? igie? na ?liwkowo fioletow?. POLECAMY nast?puj?ce odmiany:
Junip.hor.'Wiltonii' - Odmiana o p?o??cym pokroju o do?? silnym wzro?cie, osi?ga po 10 latach 0,1 m wys. przy 2-2,5 m ?rednicy. P?dy wa?eczkowate, pe?zaj?ce po ziemi, zabarwienie niebieskawozielone. Polecany jako ro?lina okrywowa, m.in. na skarpy oraz do ogrodów skalnych.
Junip.hor.'Blue Chip' - Pokrój niski p?o??cy, ?rednio silny wzrost. Osi?ga po 10 latach 0,2 m wys. przy 1,5 m ?rednicy. P?dy pe?zaj? po ziemi, z lekko odstaj?cymi ko?cówkami, barwa srebrzystoszara. Zim? zmienia kolor na lekko fioletowy.
Junip.hor.'Plumosa' - Ma regularn? budow? o ga??zkach lekko podniesionych, osi?ga wysoko?? 50 cm. Igly szarozielone, jesieni? i w zimie purpurowobr?zowe.
Junip.hor.'Alpina' - Odmiana ?ciel?ca si? po ziemi, ale pojedyncze ga??zki wyrastaj? do 60 cm wysoko?ci przez co wygl?da bardzo malowniczo.
Junip.hor.'Golden Carpet' - Odmiana o p?o??cym pokroju o do?? wolnym wzro?cie, osi?ga po 10 latach 0,1 m wys. przy 1,5 m ?rednicy. Charakteryzuje si? bardzo regularnym pokrojem, barwa igie? z?ocisto?ó?ta.
Junip.comm.'Repanda' - Krzew o niskim wzro?cie i regularnie rozpostartych ga??zkach na wszystkie strony. Osi?ga po 10 latach ok. 0,2 m wys. przy 2-2,5 m ?rednicy. Ig?y zielone nie k?uj?ce.
Junip.sab.'Tamarisifolia' - Odmiana o bardzo regularnym pokroju, ga??zki uk?adaj? si? dachówkowato, wypi?trzaj?c si? w ?rodku do wysoko?ci 1 m. Osi?ga po dziesi?ciu latach 0,3 m wys. przy 1,5-2 m ?rednicy. Ulistnienie g?ste szarozielone, w formie drobnych igie?ek.
Junip.squam.'Blue Carpet' - Krzew do?? silnie rosn?cy, o p?askim pokroju i osi?gaj?cy w wieku 10 lat 0,3 m wys. przy 1,5-2 m ?rednicy. Ulistnienie w formie igie? o srebrzystoniebieskim zabarwieniu. Ig?y maj? zabarwienie niebieski.
Junip.squam.'Blue Star' - Kar?owa, wolno rosn?ca odmiana ja?owca, pocz?tkowo o prawie kulistym pokroju. Osi?ga po 10 latach 0,3 m wys. przy 0,5 m ?rednicy. P?dy krótkie g?ste, o ig?ach srebrzystoniebieskich i kuj?cych.
Junip.media 'Pfitzeriana' - Odmiana krzaczasta, silnie rosn?ca, osi?ga po 10 latach 1 m wys. przy 2-3 m ?rednicy. Pokrój pocz?tkowo do?? p?aski, z czasem wypi?trzaj?cy si?.
Junip.media 'Pfizeriana Aurea' - Krzaczasta forma, silnie rosn?ca osi?gaj?ca po 10 latach 1 m wys. przy 2-3 m ?rednicy.
Junip.virg.'Grey Owl' - Roz?o?ysty krzew o do?? silnym wzro?cie i delikatnej budowie. Osi?ga po 10 latach ok. 1 m wys. przy 2-2,5 m ?rednicy. Ulistnienie srebrzystoszare, p?dy mi?kkie, wa?eczkowate.